TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Khoa Đại học Tại chức

––––––––––––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 08  tháng 6 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 ‘sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐTngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 
 

 

 

 

                   

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ‘Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐTngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo’. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 06 năm 2015

          Nội dung của Thông tư xin xem chi tiết fiel đính kèm

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC

Trân trọng thông báo

 

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: