THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO
DANH SÁCH PHÒNG THI, ĐỊA ĐIỂM THI, LỊCH THI TỐT NGHIỆP
HÌNH THỨC VƯA LÀM VỪA HỌC
KỲ THI NGÀY 18/06/2011

 

Ngày 18/06/2011 Trường tổ chức thi tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2011 các hệ: Hệ Đại học để cấp bằng đại học thứ hai, Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên đại học. và hệ Đại học vừa làm vừa học. Danh sách phòng thi, địa điểm thi Lịch thi xin xem các file đính kèm
            Vậy xin trân trọng thông báo !

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: