THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

HƯỚNG DẪN
NHẬP DỮ LIỆU THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2011

Để thống nhất cơ sở dữ liệu tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học Khoa Đại học tại chức đề nghị các đơn vị phối hợp đào tạo có tuyển sinh với Trường Đại học Kinh tế quóc dân cần nhập dữ liệu theo các biểu mẫu dưới đây (theo các file đính kèm).
Cách nhập dữ liệu vào biểu mẫu xin đọc tại các fiel yêu cầu nộp hồ sơ tuyển sinh được đính kèm.

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng hướng dẫn


Các file đính kèm:Các thông báo khác: