THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  16  tháng  5  năm 2018

                             

THÔNG BÁO

v/v nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2018

ngoài giờ hành chính

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự tuyển đại học  hình thức vừa làm vừa học năm 2018, Khoa Đại học Tại chức tổ chức thu nhận hồ sơ trong và ngoài giờ hành chính (trừ ngày nghỉ lễ tết) tất cả các ngày trong năm. Cụ thể như sau:

          1. Thời gian thu nhận hồ sơ

- Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6:

  Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều, tối từ 14 giờ đến 20 giờ

- Ngày thứ 7 và chủ nhật:

   Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ

          2. Địa điểm thu nhận hồ sơ

             Khoa Đại học Tại chức – tầng 1 – Nhà 5 – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

          3. Điện thoại liên hệ: 0886 193 399

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: