THÔNG BÁO


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
___________________
Số:..............TB/ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                        ____________________
               Hà nội, ngày 7 tháng 9  năm 2016

LỊCH THI TỐT NGHIỆP
  Khóa 44 ; 45 – Hệ Đại học VLVH
       Khóa 15 -  Hệ Liên thông Cao đẳng lên ĐH

Kính gửi:         Trường/ Trung tõm .................................................
 Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 đợt học từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Khóa 44; 45 hệ Đại học VLVH; Khóa 15 hệ LTCĐ lên Đại học, học tại các đơn vị phối hợp đào tạo đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán; Quản trị KDTH; Tài chớnh DN; Quản lý KT; Kinh tế phát triển  ( có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 23/10/2016
 Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:


Môn thi

Ngày hệ thống

Ngày thi

Chuyên môn 1

17/09/2016

23/10/2016

Chuyên môn 2

18/09/2016

23/10/2016

       
                    Khoa Đại học Tại chức đề nghị Trường/Trung tâm:
- Thông báo đến sinh viên để triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Nhắc nhở, đôn đốc sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để có đủ điều kiện thi tốt nghiệp bao gồm cả việc nộp đủ và đúng về thời gian các khoản học phí và lệ phí theo quy định.
- Trường/Trung tâm cử cán bộ làm việc với Khoa Đại học Tại chức để hoàn tất các thủ tục về tài chính với Trường Đại học Kinh tế quốc dân theo Hợp đồng liên kết đào tạo đã ký giữa hai bên. Nếu trước ngày 17/10/2016  đơn vị chưa hoàn tất việc thanh, quyết toán học phí, Khoa Đại học Tại chức sẽ tạm dừng triển khai thực hiện lịch thi này.
        Quý Trường/Trung tâm có ý kiến, yêu cầu gì đề nghị liên hệ với Trưởng khoa Đại học Tại chức để thống nhất.


Nơi nhận:   
- Như kính gửi
- GV chủ nhiệm
- Lưu Tổng hợp, khoa ĐHTC 

TL. HIỆU TRƯỞNG
K/T. TRƯỞNG KHOA ĐH TẠI CHỨC
PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

Ths. Phạm Văn Hữu

DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP
ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2016


TT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHÓA

HỆ

 

SỐ LỚP

 

Ngày hệ thống

 

Giảng đường

 

 NGÀY THI 

 

CM1

 

CM2

 

CM1

 

CM2

 

1

Trung tâm BDCT Huyện ứng Hòa

KT PT
 

45

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

 

 

23/10/2016

2

Trường TC KT KT Thương mại HN

Kế toán

44

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

 

 

23/10/2016

2

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán

44

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

D401

B101

23/10/2016

KDTH

44

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

D402

B102

23/10/2016

TCDN

44

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

D403

B105

23/10/2016

QLKT

44

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

D405

B106

23/10/2016

4

Trường TC Bách nghệ Hà Nội

Kế toán

15

LTCD

1

17/09/2016

18/09/2016

 

 

23/10/2016

5

Trường CĐ Công thương Hà Nội

TCDN

15

LTCD

1

17/09/2016

18/09/2016

 

 

23/10/2016

Kế toán

15

LTCD

1

17/09/2016

18/09/2016

 

 

23/10/2016

6

Trung tâm HT và HT GDĐT Hội KH VN

KDTH

45

VLVH

1

17/09/2016

18/09/2016

 

 

23/10/2016

 

Tổng

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: