THÔNG BÁO

Bộ giáo dục và đào tạo
Trường Đại học kinh tế quốc dân
___________________
Số:..............TB/ĐHKTQD

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       ____________________
               Hà nội, ngày 12  tháng 8 năm 2016

Lịch thi tốt nghiệp
  Khóa 43; 44 ; 45 – Hệ Đại học VLVH

Kính gửi:         Các khoa, bộ môn đào tạo chuyên ngành
Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 đợt học từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Khóa 43; 44; 45 hệ Đại học VLVH, học tại các đơn vị phối hợp đào tạo : Trường TC NV Công đoàn giao thông vận tải; Trường TC Bách khoa Hà Nội; Trường TC Cầu đường và  DN; Trường BD CB quản lý VHTT du lịch HN; Trung tâm BDCT huyện Mỹ Đức; đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán; Quản trị KDTH; Tài chớnh DN; Luật KD ( có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 25/9/2016
 Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:


Môn thi

Ngày hệ thống

Ngày thi

Chuyên môn 1

20/08/2016

25/09/2016

Chuyên môn 2

21/08/2016

25/09/2016

       
Đề nghị Khoa và Bộ môn đào tạo chuyên ngành phân công giáo viên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên; phân công người ra đề thi tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng và gửi đề thi tốt nghiệp cho Thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp (qua Khoa Đại học Tại chức) trước ngày 19/09/2016  để đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp.
       Đề thi in theo mẫu do Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành, không sửa chữa tẩy xoá, đảm bảo nội dung yêu cầu của môn thi tốt nghiệp với thời lượng là 150 phút/ một môn chuyên môn đối với các chuyờn ngành hệ Đại học VLVH, mỗi đề thi để trong phong bì và có đóng dấu niêm phong.
Các Khoa và Bộ môn đào tạo chuyên ngành có yêu cầu gì, đề nghị gặp Khoa Đại học Tại chức để thống nhất.

 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi
- GV chủ nhiệm
- Lưu Tổng hợp, khoa ĐHTC 

 

KT. Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

 

 

PGS.TS.  Hoàng Văn Cường

DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP
ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2016

TT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHÓA

HỆ

 

SỐ LỚP

 

Ngày hệ thống

 

Giảng đường

 

NGÀY THI 

 

 

CM1

 

CM2

 

CM1

 

CM2

 

 

1

Trường TC Nghiệp vụ CĐ GT Vận tải

Kế toán

44

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

 

 

25/09/2016

 

Kế toán

45

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

 

 

25/09/2016

 

2

Trường TC Bách khoa Hà Nội ( Thi tại trường ĐH Kinh tế quốc dân)

Kế toán

43

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

D401

B101

25/09/2016

 

TCDN

43

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

D402

B102

25/09/2016

 

3

Trường TC Cầu  đường và DN ( Thi tại trường ĐH Kinh tế quốc dân )

QTKD TH

44

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

D403

B105

25/09/2016

 

4

Trường BD CB quản lý VHTT du lịch HN

QTKD TH

44

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

 

 

25/09/2016

 

Kế toán

44

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

 

 

25/09/2016

 

5

Trung tâm BDCT huyện Mỹ Đức

Luật KD

45

VLVH

1

20/8/2016

21/8/2016

 

 

25/09/2016

 

 

Tổng

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: