THỜI KHOÁ BIỂU

amlodipin 5 mg

blodtryksmedicin amlodipin patemery.azurewebsites.net

LỊCH THI LẠI LẦN 2 VÀ LẦN 3 CÁC LỚP KHÓA 39
HỌC NGOÀI GIỜ TẠI TRƯỜNG
Kính gửi: Các lớp khóa 39 học ngoài giờ tại trường


TT

Tên lớp

Khóa

Tên môn thi lại

Lần
thi

Số SV
thi lại

Ngày thi

Giờ thi

Giảng
đường

1

KDTM

K39

Định mức kinh tế kỹ thuật

2

13

26/06/2011

15h00

E7

2

KDTM

K39

Giao dịch đàm phán KD

3

1

26/06/2011

15h00

E7

3

KDTM

K39

Kinh tế thương mại (2)

3

3

26/06/2011

15h00

E7

4

KDTM

K39

Marketing th­ương mại

2

1

26/06/2011

15h00

E7

5

KDTM

K39

Quản trị DN th­ương mại (1)

3

2

26/06/2011

15h00

E7

6

KDTM

K39

Quản trị DN th­ương mại (2)

3

2

26/06/2011

15h00

E7

7

KDTM

K39

Tổ chức nghiệp vụ XNK

3

4

26/06/2011

15h00

E7

8

KDTM

K39

Th­ương mại điện tử

2

4

26/06/2011

15h00

E7

9

KDTM

K39

Thương mại quốc tế

2

4

26/06/2011

15h00

E7

10

Kế toán1

K39

Kế toán quản trị

2

39

25/06/2011

13h00

D205

11

Kế toán1

K39

Phân tích H ĐKD

3

3

25/06/2011

13h00

D206

12

Kế toán1

K39

Kế toán tài chính (2)

2

16

25/06/2011

14h30

D205

13

Kế toán1

K39

Phân tích báo cáo tài chính

2

8

25/06/2011

14h30

D206

14

Kế toán1

K39

Kế toán công

3

1

25/06/2011

16h00

D206

15

Kế toán1

K39

Tổ chức hạch toán KT

3

2

25/06/2011

16h00

D206

16

Kế toán1

K39

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

26/06/2011

8h00

E7

17

Kế toán1

K39

Tài chính công

2

23

26/06/2011

9h30

E6

18

Kế toán2

K39

Kế toán quản trị

2

17

25/06/2011

13h00

D205

19

Kế toán2

K39

Phân tích HĐKD

3

16

25/06/2011

13h00

D206

20

Kế toán2

K39

Kế toán tài chính (2)

2

3

25/06/2011

14h30

D205

21

Kế toán2

K39

Phân tích báo cáo tài chính

2

21

25/06/2011

14h30

D206

22

Kế toán2

K39

Kế toán công

3

3

25/06/2011

16h00

D206

23

Kế toán2

K39

Tổ chức hạch toán KT

3

7

25/06/2011

16h00

D206

24

Kế toán2

K39

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

39

26/06/2011

8h00

E6

25

Kế toán2

K39

Tài chính công

2

4

26/06/2011

9h30

E6

26

Kế toán3

K39

Kế toán quản trị

2

11

25/06/2011

13h00

D205

27

Kế toán3

K39

Phân tích H ĐKD

3

32

25/06/2011

13h00

D206

28

Kế toán3

K39

Kế toán tài chính (2)

2

2

25/06/2011

14h30

D205

29

Kế toán3

K39

Phân tích báo cáo tài chính

2

12

25/06/2011

14h30

D206

30

Kế toán3

K39

Kế toán công

3

4

25/06/2011

16h00

D206

31

Kế toán3

K39

Tổ chức hạch toán KT

3

7

25/06/2011

16h00

D206

32

Kế toán3

K39

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

29

26/06/2011

8h00

E7

33

Kế toán3

K39

Tài chính công

2

8

26/06/2011

9h30

E6

34

QLKT

K39

Kế toán tài chính DN

3

3

25/06/2011

14h30

D205

35

QLKT

K39

Các PP lượng trong QLKT

2

2

26/06/2011

8h00

Gác 3 nhà 6

36

QLKT

K39

Chính sách kinh tế xã hội

2

1

26/06/2011

8h00

Gác 3 nhà 6

37

QLKT

K39

Khoa học quản lý (2)

3

1

26/06/2011

8h00

Gác 3 nhà 6

38

QLKT

K39

Quản lý xã hội

2

2

26/06/2011

8h00

Gác 3 nhà 6

39

QLKT

K39

Tâm lý học quản lý KT

2

2

26/06/2011

8h00

Gác 3 nhà 6

Ghi chú:         - Sinh viên nộp lệ phí thi lại cho cán bộ lớp, cán bộ các lớp tập hợp lệ phí theo danh sách và chuyển về khoa ĐH Tại chức.
                        - Sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: