LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIÁO VIÊN
ĐI GIẢNG, HỆ THỐNG VÀ THI CỦA LỚP: KẾ TOÁN -  KHÓA 41
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÔNG ĐÀ

TT

Tên môn học

Số tiết

GV giảng

Thời gian đón

Công việc

Ngày về

Ghi chú

Giờ

Ngày

 

 

1

Kế toán quản trị

 

 

13h30

30/09/2011

HT&Thi

02/10/2011

 

2

Phân tích báo cáo tài chính

 

 

02/10/2011

HT&Thi

04/10/2011

 

3

Lý thuyết kiểm toán

 

 

04/10/2011

HT&Thi

06/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm toán tài chính

60

 

13h30

06/10/2011

Giảng

14/10/2011

 

2

Phân tích hoạt động KD

40

 

14/10/2011

Giảng

20/10/2011

 

3

Kiểm toán nghiệp vụ

45

 

20/10/2011

Giảng

27/10/2011

 

4

Kế toán công

45

 

27/10/2011

Giảng

03/11/2011

 

5

Tổ chức hạch toán kế toán

45

 

03/11/2011

Giảng

09/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm toán tài chính

 

 

13h30

04/12/2011

HT&Thi

06/12/2011

 

2

Phân tích hoạt động KD

 

 

06/12/2011

HT&Thi

08/12/2011

 

3

Kiểm toán nghiệp vụ

 

 

08/12/2011

HT&Thi

10/12/2011

 

4

Kế toán công

 

 

10/12/2011

HT&Thi

12/12/2011

 

5

Tổ chức hạch toán kế toán

 

 

12/12/2011

HT&Thi

14/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đề nghị Bộ môn cử giáo viên đi giảng và cho thi theo đúng lịch.
  2. Giáo viên phụ trách lớp tại địa phương: Thầy Kiêm; Điện thoại: 0977778366 hoặc số điện thoại: 0218883461.

 

KHOA TẠI CHỨC


 

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIÁO VIÊN
ĐI GIẢNG, HỆ THỐNG VÀ THI CỦA LỚP: KẾ TOÁN -  KHÓA 42
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÔNG ĐÀ

TT

Tên môn học

Số tiết

GV giảng

Thời gian đón

Công việc

Ngày về

Ghi chú

Giờ

Ngày

1

Kế toán tài chính (2)

75

 

13h30

30/09/2011

HT&Thi

02/10/2011

 

2

Quản trị doanh nghiệp

40

 

02/10/2011

HT&Thi

04/10/2011

 

3

Lý thuyết kiểm toán

40

 

04/10/2011

HT&Thi

06/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tài chính công

60

 

13h30

06/10/2011

Giảng

14/10/2011

 

2

Quản trị học

45

 

14/10/2011

Giảng

20/10/2011

 

3

Tài chính doanh nghiệp

45

 

20/10/2011

Giảng

27/10/2011

 

4

Kế toán quốc tế

45

 

27/10/2011

Giảng

03/11/2011

 

5

Phân tích hoạt động KD

40

 

03/11/2011

Giảng

09/11/2011

 

6

Kế toán quản trị

75

 

09/11/2011

Giảng

18/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tài chính công

 

 

13h30

04/12/2011

HT&Thi

06/12/2011

 

2

Quản trị học

 

 

06/12/2011

HT&Thi

08/12/2011

 

3

Tài chính doanh nghiệp

 

 

08/12/2011

HT&Thi

10/12/2011

 

4

Kế toán quốc tế

 

 

10/12/2011

HT&Thi

12/12/2011

 

5

Phân tích hoạt động KD

 

 

12/12/2011

HT&Thi

14/12/2011

 

6

Kế toán quản trị

 

 

14/12/2011

HT&Thi

16/12/2011

 

  1. Đề nghị Bộ môn cử giáo viên đi giảng và cho thi theo đúng lịch.
  2. Giáo viên phụ trách lớp tại địa phương: Thầy Kiêm; Điện thoại: 0977778366 hoặc số điện thoại: 0218883461.

 

KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: