TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 17  tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO
Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ‘
Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

         
          
Ngày 15 tháng 03 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ‘Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học’. Thông tư này bãi bỏ các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2017

          Nội dung của Thông tư xin xem chi tiết fiel đính kèm

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng thông báo

 

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: