TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO
Quyết định của Bộ giáo dục và đào tạo Về việc giao cho Trường Đại học Kinh tế quốc dân Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học ngành Luật và đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên trình độ đại học ngành Kế toán và Khoa học máy tính
                  

          Ngày 25 tháng 3 năm 2013, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành các Quyết định sau:
          Quyết định số: 1036/QĐ-BGDĐT giao cho Trường Đại học Kinh tế quốc dân đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học, ngành Luật, hệ vừa làm vừa học.
          Quyết định số: 1036/QĐ-BGDĐT giao cho Trường Đại học Kinh tế quốc dân đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên trình độ đại học hai ngành Kế toán, mã số 52340301, Khoa học máy tính, mã số 52480101, hệ vừa làm vừa học.
          Thực hiện các Quyết định trên của Bộ, Trường sẽ tuyển sinh các ngành của các hệ trên trong năm 2013.

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng thông báo

Các file đính kèm:Các tin tức khác: