CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_________________

Số: 163/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

                                   Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học của  40 chuyên ngành đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng từ năm 2017

________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 368/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16 tháng 04 năm 2015, về việc Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-ĐHKTQD ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy gồm 47 chương trình đào tạo của 47 chuyên ngành thuộc 16 ngành (tuyển sinh năm 2012);

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-ĐHKTQD ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 08 chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-ĐHKTQD ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc  phê duyệt Đề án mở ngành đào tạo Kinh tế đầu tư, trình độ đại học, hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-ĐHKTQD  ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc  Ban hành bộ đề cương chi tiết học phần trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường tại cuộc họp ngày 20/01/2017 về chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ của 40 chuyên ngành áp dụng cho các lớp khai giảng từ năm 2017;

Theo đề nghị của Ông Trưởng khoa Đại học tại chức và Trưởng các khoa / viện có chuyên ngành đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học của 40 chuyên ngành áp dụng cho các lớp khai giảng từ năm 2017.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng khoa, Viện trưởng, Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để báo cáo)

- Đảng ủy, HĐT (để báo cáo)

- BGH (để chỉ đạo)

- Như Điều 3

- Viện CNTT (để công bố trên cổng TTĐT)

- Thành viên HĐ KH&ĐT Trường

- Lưu TH, K.ĐHTC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 

BẤM VÀO TÊN CHUYÊN NGÀNH CẦN XEM HOẶC TẢI VỀ MÁY CÁ NHÂN CỦA BẠN

 

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VLVH
         
         
TT  TÊN CHUYÊN NGÀNH  NGÀNH  KHOA/VIỆN  Trang 
1 Kinh tế đầu tư  Kinh tế đầu tư Khoa Đầu tư  1
2 Kinh tế BĐS và Địa chính Bất động sản  Khoa BĐS và KTTN 7
3 Kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp Khoa BĐS và KTTN 13
4 Kinh tế tài nguyên  Kinh tế tài nguyên  Khoa BĐS và KTTN 19
5 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm  Khoa Bảo hiểm  25
6 Kinh tế Bảo hiểm Bảo hiểm  Khoa Bảo hiểm  31
7 Quản trị KD du lịch Quản trị DVDL và Lữ hành Khoa Du lịch khách sạn  37
8 Quản trị KD khách sạn Quản trị khách sạn Khoa Du lịch khách sạn  43
9 Quản trị KD lữ hành Quản trị DVDL và Lữ hành Khoa Du lịch khách sạn  49
10 Quản lý công Kinh tế  Khoa khoa học quản lý  55
11 Quản lý kinh tế Kinh tế  Khoa khoa học quản lý  61
12 Kinh tế phát triển Kinh tế  Khoa kế hoạch và phát triển  67
13 Kế hoạch Kinh tế  Khoa kế hoạch và phát triển  73
14 Kinh tế và QL nguồn nhân lực Kinh tế  Khoa KT và QL NNL 79
15 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực  Khoa KT và QL NNL 85
16 Luật kinh doanh Luật  Khoa Luật  90
17 Kinh tế - QL TN MT Kinh tế  Khoa Môi trường đô thị  96
18 Kinh tế quản lý đô thị Kinh tế  Khoa Môi trường đô thị  102
19 Quản trị bán hàng Marketing  Khoa Marketing  108
20 Quản trị Marketing Marketing  Khoa Marketing  114
21 Quản trị doanh nghiệp Quản trị kinh doanh  Khoa Quản trị KD 120
22 Quản trị kinh doanh TH Quản trị kinh doanh  Khoa Quản trị KD 126
23 Thống kê kinh doanh Thống kê kinh tế  Khoa Thống kê  132
24 Thống kê kinh tế xã hội Thống kê kinh tế  Khoa Thống kê  138
25 Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý  Khoa Tin học kinh tế  144
26 Tin học kinh tế Hệ thống thông tin quản lý  Khoa Tin học kinh tế  150
27 Công nghệ thông tin Khoa học máy tính  Viện Công nghệ thông tin  156
28 Kiểm toán Kế toán  Viện Kế toán - Kiểm toán  162
29 Kế toán Kế toán  Viện Kế toán - Kiểm toán  168
30 Ngân hàng Tài chính - ngân hàng  Viện Ngân hàng Tài chính  174
31 Quản lý thuế Tài chính - ngân hàng  Viện Ngân hàng Tài chính  180
32 Tài chính công Tài chính - ngân hàng  Viện Ngân hàng Tài chính  187
33 Tài chính doanh nghiệp Tài chính - ngân hàng  Viện Ngân hàng Tài chính  193
34 Tài chính quốc tế Tài chính - ngân hàng  Viện Ngân hàng Tài chính  199
35 Thị trường chứng khoán Tài chính - ngân hàng  Viện Ngân hàng Tài chính  205
36 Hải Quan Kinh tế  Viện TM và KTQT 211
37 Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế Viện TM và KTQT 217
38 Quản trị kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế Viện TM và KTQT 223
39 Quản trị kinh doanh TM Kinh doanh thương mại Viện TM và KTQT 233
40 Thương mại quốc tế Kinh doanh thương mại Viện TM và KTQT 238

 


Các file đính kèm:Chương trình đào tạo khác: