XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ____________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

HƯỚNG DẪN
KÊ KHAI HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỂ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2012


       Khoa Đại học Tại chức - Trường  Đại học Kinh tế quốc dân xin hướng dẫn thí sinh kê khai hồ sơ tuyển sinh Đại học để cấp bằng đại học thứ hai, hình thức vừa làm vừa học năm 2012 như sau:


      Chi tiết xin xem các file đính kèm

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC
Trân trọng hướng dẫn


Các file đính kèm:Các thông báo khác: