XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 103/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 13  tháng 02  năm 2012

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỂ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC – NĂM 2012

      Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
      Căn cứ Quyết định số 22/2001/GD-ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 nam 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”
      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh các lớp để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2012 hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Thông báo và quy định công tác tuyển sinh để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
Hình thức vừa làm vừa  học – Khóa 24 -  năm 2012 như sau:

Chi tiết xem File đính kèm


Các file đính kèm:Các thông báo khác: