XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ____________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

HƯỚNG DẪN
KÊ KHAI HỒ SƠ TUYỂN SINH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2012


             Khoa Đại học Tại chức - Trường  Đại học Kinh tế quốc dân xin hướng dẫn thí sinh kê khai hồ sơ tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học năm 2012 như sau:
            Chi tiết xin xem các file đính kèm

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC
Trân trọng hướng dẫn


Các file đính kèm:Các thông báo khác: