XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 278/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06 tháng 4  năm 2011

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2011
Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
 Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;
Căn cứ Quyết định số 42/2008/Qé-BGDĐT ngày 28 tháng7 nam 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch tuyển sinh năm 2011 và thực tế công  tác tuyển sinh,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Thông báo và quy định công tác tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học
năm 2011 như sau :

Chi tiết xem File đính kèm


Các file đính kèm:Các thông báo khác: