XEM THÔNG TIN TUYỂN SINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 279/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06  tháng 4  năm 2011

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG
TỪ TRUNG CẤP CHUY ÊN NGHI ỆP LÊN ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2011

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-GDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 nam 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Thông báo và quy định công tác tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học – Khóa 2 – năm 2011 như sau :

Chi tiết xem File đính kèm


Các file đính kèm:Các thông báo khác: