XEM THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

nifedipine princeps

nifedipine pommade click here nifedipine equivalent

viagra

viagra lunchroomtasty.nl

how long does the second abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CHỨNG NHẬN


Anh (Chị):  
Ngày sinh:             tháng           năm                            Nơi sinh:  
Đã hoàn thành chương trình đào tạo hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học – Khoá:          Học tại:
Hình thức đào tạo vừa làm vừa học.
          Chuyên ngành:   
Kết quả thi tốt nghiệp như sau:

Chuyên môn 1:             điểm

Chuyên môn 2:              điểm

Đã được công nhận tốt nghiệp Đại học, danh hiệu Cử nhân kinh tế theo Quyết định số: 356/QĐ-ĐHKTQD ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại h ọc Kinh tế quốc dân. Giấy chứng nhận này dùng để sinh viên báo cáo cơ quan hoặc xin việc và có giá trị sử dụng trong thời gian làm thủ tục trao bằng tốt nghiệp Đại học.

 

Hà Nội, ngày           tháng          năm 
TL/ HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
P.TRƯỞNG KHOA

 


Các file đính kèm:Các thông tin khác: