XEM THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
Số:       TB/ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
                   Hà nội, ngày  04 tháng 08 năm 2012

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Khoá 40, 41 – Hệ đại học hình thức VLVH

Khoá 21 – Hệ Văn bằng 2

 

Kính gửi:    Các khoa, bộ môn đào tạo chuyên ngành

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012 đợt học từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp khoá 40, 41 hệ Đại học hình thức VLVH, khoá 21 hệ Văn bằng 2 học tại trường và địa phương đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Quản trị KDTH, Tài chính DN, Ngân hàng, Quản lý kinh tế, QTKD Thương Mại (Có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 15/09/2012
Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

Môn thi

Ngày hệ thống

Ngày thi

Chuyên môn 1

18/08/2012

Sáng 15/09/2012

Chuyên môn 2

19/08/2012

Chiều 15/09/2012

Đề nghị Khoa và Bộ môn đào tạo chuyên ngành phân công giáo viên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên; phân công người ra đề thi tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng và gửi đề thi tốt nghiệp cho Thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp (qua Khoa Đại học Tại chức) trước ngày 10/09/2012 để đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp.
       Đề thi in theo mẫu do Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành, không sửa chữa tẩy xoá, đảm bảo nội dung yêu cầu của môn thi tốt nghiệp với thời lượng là 180 phút/ một môn chuyên môn đối với các lớp hệ Đại học hình thức VLVH và 150 phút đối với các lớp hệ Văn bằng 2. Mỗi đề thi để trong phong bì và có đóng dấu niêm phong.
Các Khoa và Bộ môn đào tạo chuyên ngành có yêu cầu gì, đề nghị gặp Khoa Đại học Tại chức để thống nhất.

Nơi nhận:   
-    Như kính gửi
-    GV chủ nhiệm
-    Lưu bộ phận kế hoạch của khoa 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

PGS.TS Nguyễn Viết Lâm

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
Số:       TB/ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            Hà nội, ngày 04 tháng 08 năm 2012

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Khoá 40, 41 – Hệ đại học hình thức VLVH

Khoá 21 – Hệ Văn bằng 2

 

Kính gửi:    Trường/Trung tâm………………………………………….

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012 đợt học từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp khoá 40, 41 hệ Đại học hình thức VLVH, khoá 21 hệ Văn bằng 2  học tại trường và địa phương đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Quản trị KDTH, Tài chính DN, Ngân hàng, Quản lý kinh tế, QTKD Thương Mại (Có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 15/09/2012
Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

Môn thi

Ngày hệ thống

Ngày thi

Chuyên môn 1

18/08/2012

Sáng 15/09/2012

Chuyên môn 2

19/08/2012

Chiều 15/09/2012

 

      Khoa Đại học Tại chức đề nghị Trường/Trung tâm:

  1. Thông báo đến sinh viên để triển khai thực hiện kế hoạch này.
  2. Nhắc nhở, đôn đốc sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để có đủ điều kiện thi tốt nghiệp bao gồm cả việc nộp đủ và đúng về thời gian các khoản học phí và lệ phí theo quy định.
  3. Trường/Trung tâm cử cán bộ làm việc với Khoa Đại học Tại chức để hoàn tất các thủ tục về tài chính với Trường Đại học Kinh tế quốc dân theo Hợp đồng liên kết đào tạo đã ký giữa hai bên. Nếu trước ngày 30/08/2012 đơn vị chưa hoàn tất việc thanh, quyết toán học phí, Khoa Đại học Tại chức sẽ tạm dừng triển khai thực hiện lịch thi này.

      Quý Trường/Trung tâm có ý kiến, yêu cầu gì đề nghị liên hệ với Trưởng khoa Đại học Tại chức để thống nhất.


Nơi nhận:   
-    Như kính gửi
-    GV chủ nhiệm
-    Lưu bộ phận kế hoạch của khoa 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

PGS.TS Nguyễn Viết Lâm

 

DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THI THÁNG 09/2012

TT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHÓA

HỆ

SỐ LỚP

1

Trường Đại học KTQD

QTKD tổng hợp

40

VLVH

3

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

3

Tài chính doanh nghiệp

40

VLVH

3

Quản lý kinh tế

40

VLVH

1

QTKD Thương Mại

40

VLVH

1

Ngân Hàng

40

VLVH

1

Kế toán tổng hợp (Chế tạo máy)

41

VLVH

1

Ngân Hàng (Chế tạo máy)

41

VLVH

1

2

Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La

QTKD tổng hợp

41

VLVH

1

Kế toán tổng hợp

41

VLVH

1

3

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Kế toán tổng hợp

41

VLVH

1

4

Trường Trung học KT TC Hà Nội

QTKD tổng hợp

41

VLVH

1

Kế toán tổng hợp

41

VLVH

1

5

Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương

Quản lý kinh tế

41

VLVH

1

6

Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng

Kế toán tổng hợp

41

VLVH

1

7

Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn

Tài chính doanh nghiệp

41

VLVH

1

8

Trung tâm GDTX tỉnh Hà Giang

Tài chính doanh nghiệp

41

VLVH

1

QTKD tổng hợp

41

VLVH

1

9

Trung tâm GDTX Bắc Giang

Quản lý kinh tế

41

VLVH

1

10

Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

11

Trường Đại học Y – Hải Phòng

QTKD tổng hợp

21

VB2

1

Kế toán tổng hợp

21

VB2

1

12

Viện phát triển tri thức KD – CN

Kế toán tổng hợp

21

VB2

1

Tài chính doanh nghiệp

21

VB2

2

Tổng

31


Các file đính kèm:Các thông tin khác: