XEM THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

melatonin

melatonin beerotor.de

prednisolon tabletta

prednisolon read

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
Số:       TB/ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
                   Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Khoá 40, 41 – Hệ đại học hình thức VLVH

Khoá 19 – Hệ Văn bằng 2

 

Kính gửi:    Các khoa, bộ môn đào tạo chuyên ngành
Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012 đợt học từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp khoá 40, 41 hệ Đại học hình thức VLVH; khoá 19 – hệ Văn bằng 2 học tại địa phương đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Quản trị KDTH, Tài chính DN, Ngân hàng, Quản lý kinh tế, Quản trị KD Thương Mại, Quản trị KDDL và KS, Kinh tế quốc tế, Kinh tế NN và PTNT, Thống kê kinh tế (Có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 24/03/2012
Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

Môn thi

Ngày hệ thống

Ngày thi

Chuyên môn 1

25/02/2012

Sáng 24/03/2012

Chuyên môn 2

26/02/2012

Chiều 24/03/2012

Đề nghị Khoa và Bộ môn đào tạo chuyên ngành phân công giáo viên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên; phân công người ra đề thi tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng và gửi đề thi tốt nghiệp cho Thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp (qua Khoa Đại học Tại chức) trước ngày 20/03/2012 để đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp.
       Đề thi in theo mẫu do Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành, không sửa chữa tẩy xoá, đảm bảo nội dung yêu cầu của môn thi tốt nghiệp với thời lượng là 180 phút/ một môn chuyên môn đối với các lớp hệ Đại học hình thức VLVH và 150 phút/một môn chuyên môn đối với các lớp Văn bằng 2. Mỗi đề thi để trong phong bì và có đóng dấu niêm phong.
Các Khoa và Bộ môn đào tạo chuyên ngành có yêu cầu gì, đề nghị gặp Khoa Đại học Tại chức để thống nhất.


Nơi nhận:   
-    Như kính gửi
-    GV chủ nhiệm
-    Lưu bộ phận kế hoạch của khoa 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

PGS.TS Nguyễn Viết Lâm

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
Số:       TB/ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Khoá 39, 40 – Hệ đại học hình thức VLVH

Khoá 19 – Hệ Văn bằng 2

 

 

Kính gửi:    Trường/Trung tâm………………………………………….

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2012 đợt học từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp khoá 40, 41 hệ Đại học hình thức VLVH; khoá 19 – hệ Văn bằng 2 học tại địa phương đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Quản trị KDTH, Tài chính DN, Ngân hàng, Quản lý kinh tế, Quản trị KD Thương Mại, Quản trị KDDL và KS, Kinh tế quốc tế, Kinh tế NN và PTNT, Thống kê kinh tế (Có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 24/03/2012
Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

Môn thi

Ngày hệ thống

Ngày thi

Chuyên môn 1

25/02/2012

Sáng 24/03/2012

Chuyên môn 2

26/02/2012

Chiều 24/03/2012

      Khoa Đại học Tại chức đề nghị Trường/Trung tâm:

  1. Thông báo đến sinh viên để triển khai thực hiện kế hoạch này.
  2. Nhắc nhở, đôn đốc sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để có đủ điều kiện thi tốt nghiệp bao gồm cả việc nộp đủ và đúng về thời gian các khoản học phí và lệ phí theo quy định.
  3. Trường/Trung tâm cử cán bộ làm việc với Khoa Đại học Tại chức để hoàn tất các thủ tục về tài chính với Trường Đại học Kinh tế quốc dân theo Hợp đồng liên kết đào tạo đã ký giữa hai bên. Nếu trước ngày 25/02/2012 đơn vị chưa hoàn tất việc thanh, quyết toán học phí, Khoa Đại học Tại chức sẽ tạm dừng triển khai thực hiện lịch thi này.

      Quý Trường/Trung tâm có ý kiến, yêu cầu gì đề nghị liên hệ với Trưởng khoa Đại học Tại chức để thống nhất.


Nơi nhận:   
-    Như kính gửi
-    GV chủ nhiệm
-    Lưu bộ phận kế hoạch của khoa 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

PGS.TS Nguyễn Viết Lâm

 

DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THI THÁNG 03/2012

TT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHÓA

HỆ

SỐ LỚP

1

Trường TH kinh tế Quảng Ninh

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

2

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

3

Trường TH KT và nghiệp vụ Hà Nội

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

Tài chính doanh nghiệp

40

VLVH

1

4

Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

Tài chính doanh nghiệp

19

VB2

1

5

Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

Quản lý kinh tế

40

VLVH

1

6

Trường ĐT BD CB CT Trung Ương

Kinh tế quốc tế

40

VLVH

1

Quản trị KD thương mại

40

VLVH

1

7

Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ

Kinh tế NN & PTNT

40

VLVH

1

 8

Trường CĐ Thống kê Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

Thống kê kinh tế

40

VLVH

1

9

Trường CĐ Sư phạm Hà Nam

Kế toán tổng hợp

40

VLVH

1

10

Trường Chính trị Vĩnh Phúc

Quản lý kinh tế

41

VLVH

1

11

Trường TH KT KT tỉnh Lào Cai

Kế toán tổng hợp

41

VLVH

1

Quản trị KD DL và KS

41

VLVH

1

12

TT GDTX và ĐT CBTC Quảng Ninh

Tài chính doanh nghiệp

41

VLVH

1

13

Cao đẳng Cộng đồng – Hải Phòng

Quản trị KD tổng hợp

19

VB2

1

Kế toán tổng hợp

19

VB2

1

14

Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương

Kế toán tổng hợp

19

VB2

1

Tổng

21


Các file đính kèm:Các thông tin khác: