TIN NÓNG

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 31  tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO


Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg nViên chức ày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học’      

          
Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Quyết định này bãi bỏ các Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và  Thông tư số 08/2015TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012  Bộ Giáo dục và Đào quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và các quy định liên quan khác của các bộ, ngành quy định về đào tạo liên thông trình độ đại họcvà có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2017

          Nội dung của Thông tư xin xem chi tiết fiel đính kèm

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng thông báo

 

 

Các file đính kèm:


Các tin nóng khác: