THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________________
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT CỦA  
HỆ ĐẠI HỌC  ĐỂ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI VÀ HỆ VÙA LÀM VÙA HỌCThời khóa biểu chi tiết của đợt học từ ngày 26/03 đến 20/05/2012 xin xem tại các file đính kèm. (Mỗi khóa học tương ứng với 1 sheet, các bạn sinh viên học khóa nào thì xem lịch học tương ứng với sheet có ghi khóa bên dưới).
Vậy xin trân trọng thông báo !

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: