THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ____________________________
Hà Nội, ngày 09 tháng 01  năm 2012

THÔNG BÁO
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN KÂI 23
HỆ ĐẠI HỌC ĐỂ CẤP BẰNG THỨ HAI
HỌC TẠI TRƯỜNG -  ĐƯỢC BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khoa Đại học Tại chức  thông báo Quyết định và Danh sách sinh viên K23 Hệ Đại học để cấp bằng thứ hai học tại Trường được bảo lưu kết quả học tập:
Chi tiết xem file đính kèm

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC
Trân trọng thông báo


Các file đính kèm:Các thông báo khác: