THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  24  tháng  8  năm 2018

                                   

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển

đại học vừa làm vừa học xét tuyển đợt 5 - năm 2018

 

Hiệu trưởng Nhà trường đã Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình thức vừa làm vừa học xét tuyển đợt 5 năm 2018 tại các điểm học

 (Chi tiết xem file đính kèm)

 

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: