THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  05  tháng  7  năm 2017

                                   

 

THÔNG BÁO

Xét Bảo lưu kết quả học tập các học phần cho sinh viên

đại học vừa làm vừa học trúng tuyển các đợt xét tuyển 1, 2, 3 và 4

năm 2017

 

Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học và Quyết định số 145/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/02/2017 của Hiệu trưởng v/v ban hành Quy định đào tạo đại học Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ, Trường chuẩn bị xem xét, quyết định bảo lưu kết quả học tập các học phần cho sinh viên đại học vừa làm vừa học trúng tuyển các đợt xét tuyển 1, 2, 3 và 4 năm 2017. Vì vậy, Trường thông báo một số nội dung sau đây.

1. Đối tượng và tài liệu xét bảo lưu miễn trừ học phần

          Sinh viên được công nhận trúng tuyển qua xét tuyển đợt 1, 2, 3 và 4 năm 2017 có bằng cao đẳng, cao đẳng nghề và đại học.

          Sinh viên có đơn đề nghị bảo lưu miễn trừ học phần; nộp đủ lệ phí theo quy định tại điểm 4 thông báo này.

Tài liệu để xét bảo lưu miễn trừ học phần là văn bản ghi kết quả học tập ở trình độ cao đẳng, đại học của sinh viên có trong hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2. Điều kiện học phần được bảo lưu miễn trừ

Học phần  được bảo lưu miễn trừ là học phần có đủ các điều kiện sau đây:

a) Học phần trùng tên hoặc tương đương trong chương trình đào tạo.

b) Số tín chỉ của học phần phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần trong chương trình đào tạo. Các đơn vị tính khác được quy đổi về tín chỉ để xét như sau:

          - Học phần có 3 ĐVHT, 3 HT, 45 tiết tương đương với 2 TC;

          - Học phần có 4 ĐVHT, 4HT, 60 tiết tương đương với 3 TC;

          - Học phần có 5 và 6 ĐVHT, 5 và 6 HT, 75 tiết và 90 tiết tương đương với 4 TC;

          - Học phần có 7 và 8 ĐVHT, 7 và 8 HT, 105 tiết và 120 tiết tương đương với 5 TC.

c) Điểm học phần: đạt từ 4,5 trở lên (thang điểm 10) 1 trở lên (thang điểm 4) hoặc D (nếu bảng điểm ghi điểm chữ).

3. Cách tính điểm bảo lưu

Điểm bảo lưu tính điểm theo thang điểm 10, các thang điểm khác được quy đổi theo thang điểm 10.

1. Học phần tích luỹ trong chương trình đào tạo cao đẳng, cao đẳng nghề và đại học có đủ 3 điều kiện trên; điểm bảo lưu là điểm trong văn bản ghi kết quả học tập.

Nếu trên văn bản ghi kết quả học tập chỉ ghi điểm theo thang điểm chữ hoặc thang điểm 4, thì điểm được bảo lưu là điểm trung bình cộng của cận dưới và cận trên khoảng điểm thang điểm 10 của bảng tham chiếu sau:

 

TT

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

Quy đổi ra thang điểm 10

1

Từ 9,0 đến 10

A+

4,0

9.5

2

Từ 8,5 đến 8,9

A

4,0

8.7

3

Từ 8,0 đến 8,4

B+

3,5

8.2

4

Từ 7,0 đến 7,9

B

3,0

7.5

5

Từ 6,5 đến 6,9

C+

2,5

6.4

6

Từ 5,5 đến 6,4

C

2,0

6.0

7

Từ 5,0 đến 5,4

D+

1,5

5.2

8

Từ 4,5 đến 4,9

D

1,0

4.7

 

2. Nếu một học phần ở chương trình đào tạo đại học của Trường có nội dung ở nhiều học phần đào tạo cao đẳng/đại học và đủ điều kiện bảo lưu thì điểm bảo lưu là kết quả bình quân gia quyền của các điểm học phần cao đẳng/đại học.

4. Lệ phí xét bảo lưu miễn trừ học phần: 95.000đ/1 tín chỉ

5. Kế hoạch xét bảo lưu miễn trừ học phần

5.1 Từ ngày  24/05/2017 đến ngày 05/07/2017

a) Đối chiếu các học phần đã tích lũy trong văn bản ghi kết quả học tập ở trình độ cao đẳng, đại học của sinh viên với các học phần trong chương trình đào tạo đại học vừa làm vừa học chuyên ngành hiện hành theo điểm 2 ở trên. Nhập bảng tổng hợp xét bảo lưu miễn trừ học phần theo ngành và điểm học.

b) Tổng hợp quá trình đối chiếu và in thông báo kết quả cho từng sinh viên.

c) Lập danh sách dự kiến Bảo lưu kết quả học tập các học phần.

    (xem cac file đính kèm)

5.2 Từ ngày 05/7/2017 đến ngày 20/7/2017

a) Thông báo kết quả dự kiến xét bảo lưu miễn trừ học phần của sinh viên trên trang thông tin điên tử của Khoa Đại học Tại chức và gửi các đơn vị liên kết đào tạo để thông báo cho từng sinh viên biết và tự kiểm tra.

b) Sinh viên nộp giấy đề nghị xét bảo lưu miễn trừ môn học và lệ phí từ ngày đến hết ngày 20/07/2017.

 

5.3 Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017: tổng hợp giấy đề nghị xét bảo lưu miễn trừ môn học của sinh viên, chuẩn bị trình Hội đồng đào tạo liên thông.

5.4 Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 04/8/2017: Hội đồng Đào tạo liên thông xem xét quyết định bảo lưu miễn trừ các học phần.

5.5 Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017: thông báo quyết định bảo lưu miễn trừ các học phần của Trường cho sinh viên biết.

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: