THÔNG BÁO

- Sinh viên xem lịch học lại (hình thức học tập trung ban ngày) tại file đính kèm và nộp đơn trước hôm học 5 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật)

- Với những môn học không có trong lịch học đợt này, sinh viên có thể đăng ký học ghép với lớp khác, tại các địa điểm học khác (Bất kể địa điểm nào sinh viên có thể theo học được). Lịch học ghép sinh viên tự xem trong mục Kế hoạch học tập trên Website của Khoa: khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn Sau đó đến phòng 6 nhà 5 Khoa Đại học Tại chức để đăng ký lớp học và lấy danh sách học.

Trân trọng thông báo.


Các file đính kèm:Các thông báo khác: