THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 266/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––
Hà nội, ngày 15 tháng  03  năm 2016

 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
 Căn cứ văn bản số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;
Căn cứ văn bản số 02/VBHN-BGDĐT ngày 06/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 22/2001/GD-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;
Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch tuyển sinh năm 2016,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Thông báo và quy định công tác tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học
năm 2016 như sau :
            I. TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO CẤP BẰNG ĐẠI HỌC

    1. Đào tạo Đại học vừa làm vừa học, khóa 49

Thời gian đào tạo: 4 đến 4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có bằng THPT và tương đương trở lên, có đủ sức khỏe để học tập, nộp đầy đủ đúng hạn hồ sơ dự tuyển.
Các ngành đào tạo: tuyển sinh vào 19 ngành đào tạo
Các môn thi tuyển: Thí sinh phải thi 3 môn: Toán, Vật lý và Hóa học theo chương trình THPT hiện hành của Bộ.
Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên, hồ sơ tuyển sinh, nội dung thi và hình thức thi tuyển (xem phụ lục số 1)

2. Hệ liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ đại học, khóa 7

Thời gian đào tạo: 2,5 đến 3 năm
Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có bằng TCCN/CĐ đúng ngành xin dự tuyển hoặc đã học bổ sung kiến thức của ngành dự tuyển, có đủ sức khỏe để học tập, nộp đầy đủ đúng hạn hồ sơ dự tuyển.
Các ngành đào tạo: tuyển sinh vào ngành QTKD, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Khoa học máy tính và ngành Luật học.
Các môn thi tuyển: Thí sinh phải thi 3 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, nội dung thi và hình thức thi tuyển (xem phụ lục số 2)

3. Hệ liên thông từ trình độ Trung cấp nghề lên trình độ đại học, khóa 4

Thời gian đào tạo: 3 đến 3,5 năm
Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có bằng Trung cấp nghề Cao đẳng nghề đúng ngành xin dự tuyển hoặc đã học bổ sung kiến thức của ngành dự tuyển, có đủ sức khỏe để học tập, nộp đầy đủ đúng hạn hồ sơ dự tuyển.
Các ngành đào tạo: tuyển sinh vào ngành Kế toán và Khoa học máy tính.
Các môn thi tuyển: Thí sinh phải thi 3 môn: môn Toán, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, nội dung thi và hình thức thi tuyển (xem phụ lục số 3)

4. Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, khóa 17

Thời gian đào tạo: 1,5 đến 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có bằng Cao đẳng đúng ngành xin dự tuyển hoặc đã học bổ sung kiến thức của ngành dự tuyển, có đủ sức khỏe để học tập, nộp đầy đủ đúng hạn hồ sơ dự tuyển.
Các ngành đào tạo: tuyển sinh vào ngành Kinh tế, QTKD, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý và ngành Luật học.
Các môn thi tuyển: Thí sinh phải thi 3 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.

Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, nội dung thi và hình thức thi tuyển (xem phụ lục số 4)

5. Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học, khóa 4

Thời gian đào tạo: 2 đến 2,5 năm
Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có bằng Cao đẳng nghề đúng ngành xin dự tuyển hoặc đã học bổ sung kiến thức của ngành dự tuyển, có đủ sức khỏe để học tập, nộp đầy đủ đúng hạn hồ sơ dự tuyển.
Các ngành đào tạo: tuyển sinh vào ngành Kế toán và Công nghệ thông tin.
Các môn thi tuyển: Thí sinh phải thi 3 môn: môn Toán, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, nội dung thi và hình thức thi tuyển (xem phụ lục số 5)

6. Hệ đại học để cấp bằng đại học thứ hai (VB2) , khóa 28

Thời gian đào tạo: 2,5 đến 3 năm
Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật, có bằng Đại học, có đủ sức khỏe để học tập, nộp đầy đủ đúng hạn hồ sơ dự tuyển.
Các ngành đào tạo: tuyển sinh vào 19 ngành đào tạo.
Các môn thi tuyển: Thí sinh phải thi 2 môn: Toán cao cấp và Ngoại ngữ (Tiếng Anh).
Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, nội dung thi và hình thức thi tuyển (xem phụ lục số 6)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 

1. Địa điểm tuyển sinh và đào tạo: Địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và tại các cơ sở phối hợp đào tạo với trường Đại học Kinh tế quốc dân tại các Tỉnh/Thành phố trong cả nước.
Các địa phương/các cơ sở có yêu cầu liên kết đào tạo với trường Đại học Kinh tế quốc dân để tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, liên thông và VB2 xem thủ tục chi tiết tại phụ lục 7
2. Phương thức tổ chức lớp học:
Các lớp học được tổ chức theo phương ngoài giờ hàng tuần; Định kỳ học hàng năm; Định kỳ học hàng tháng và Định kỳ - Bán ngoài giờ.
3. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển và khai giảng:

 

Địa điểm tuyển sinh

Thời gian các kỳ thi tuyển sinh

Thời gian
ôn văn hoá

Thời gian
nhận hồ sơ

Thời gian
thi tuyển sinh

Thời gian
khai giảng

1. Tại Trường

Tháng 6 năm 2016

25.05.2016 đến 27.06.2016

Thí sinh đăng ký trực tuyến từ ngày ra thông báo này đến ngày 26/09/2016

25, 26.06.2016

15.08.2016

Tháng 10 năm 2016

21.09.2016 đến 17.10.2016

17, 18.10.2016

07.11.2016

2. Tại các đơn vị phối hợp đào tạo

Tháng 4 năm 2016

16.03.2016 đến 18.04.2016

16.03.2016 đến 20.03.2016

16, 17.04.2016

23.05.2016

Tháng 6 năm 2016

25.05.2016 đến 27.06.2016

12.05.2016 đến 16.05.2016

25, 26.06.2016

15.08.2016

Tháng 8 năm 2016

01.07.2016 đến 08.08.2016

29.06.2016 đến 03.07.2016

06, 07.08.2016

12.09.2016

Tháng 10 năm 2016

21.09.2016 đến 17.10.2016

22.09.2016 đến 26.09.2016

15, 16.10.2016

14.11.2016

Tháng 12 năm 2016

11.11.2016 đến 12.12.2016

11.11.2016 đến 15.11.2016

10, 11.12.2016

13.02.2017

4. Kinh phí tuyển sinh
Thí sinh dự tuyển nộp các khoản kinh phí sau:
- Kinh phí đăng ký dự thi: 50.000đ/người
- Kinh phí dự thi: 150.000đ/1môn thi tuyển sinh.
Kinh phí đăng ký dự thi và kinh phí thi nộp ngay khi đăng ký dự tuyển.

5. Giải đáp thông tin và địa chỉ liên hệ
Chi tiết của thông báo và mọi thông tin có liên quan đến công tác tuyển sinh đăng trên trang Web của trường theo địa chỉ http://www.neu.edu.vn hoặc trên trang Web của Khoa Đại học Tại chức theo địa chỉ http://khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn
Cá nhân có nhu cầu học tập, đơn vị có nhu cầu mở lớp xin liên hệ với Khoa Đại học Tại chức (phòng 2, 4, 5, 6, 7- nhà 5) của Trường.
Để được giải đáp các thông tin tuyển sinh mời liên hệ qua số máy 3.6280280
       máy lẻ 5502 đến 5514./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và ĐT (để báo cáo);                                                                                                        
- Các đơn vị có nhu cầu tuyển sinh;
- Các đơn vị trong trường để phối 
   hợp thực hiện;
- Lưu TH, khoa ĐH Tại chức.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

GS. TS Trần Thọ Đạt

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: