THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––
Số: 04      /TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––
Hà Nội, ngày  24  tháng 12  năm 2015

 

THÔNG BÁO
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
(Kỳ thi ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2015)

 

1.  Điểm chuẩn Hệ VLVH là tổng điểm 3 môn thi + điểm ưu tiên đã được quy tròn theo quy chế tối thiểu là 12,0 điểm trong đó không có môn nào bị điểm 0. Thí sinh có văn bằng tốt nghiệp Đại học do các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cấp được tuyển thẳng
2. Điểm chuẩn hệ Liên thông TCCN/CĐ là tổng điểm 3 môn thi đã được quy tròn theo quy chế trong đó không có môn bị điểm dưới 5.
3. Điểm chuẩn hệ VB2 là tổng điểm 2 môn thi đã được quy tròn theo quy chế trong đó không có môn bị điểm dưới 5. Thí sinh Có bằng tốt nghiệp Đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân hoặc có văn bằng tốt nghiệp Đại học loại hỡnh đào tạo chính quy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ (Mó ngành được ghi đúng theo văn bản số 15/VBHN-BGDDT ngày 08/05/2014  của Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trỡnh độ cao đẳng, đại học) đăng ký vào học các ngành của Trường (trừ hai ngành: Luật học và Khoa học máy tính) được tuyển thẳng
            4. Điểm chuẩn tại các điểm thi:

Địa điểm tuyển

Hệ thi tuyển sinh

Chuyên ngành

Điểm chuẩn

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

ĐH VLVH

Luật kinh tế

20,5

Tr­ường TC Kinh tế Tài chính Hà Nội

ĐH VLVH

QTKT tổng hợp

15,5

Trường TC Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

ĐH VLVH

QTKT tổng hợp

14.5

Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng 

Hệ LT từ TCCN lên ĐH

Kế toán

15.0

Trường TC Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Yên Bái 

Hệ LT từ TCCN lên ĐH

Kế toán

17.5

Trường CĐ Công thương Hà Nội 

Hệ LT từ TCCN lên ĐH

Kế toán

17.5

Trường TC Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

Hệ LT từ CĐ/CĐ nghề lên ĐH

Kế toán

17.0

Trường CĐ Công thương Hà Nội 

Hệ LT từ CĐ/CĐ nghề lên ĐH

Kế toán

17.0

Tr­ường TC Kinh tế Tài chính Hà Nội

Hệ ĐH để cấp bằng ĐH thứ hai

Kế toán

12.5

Trường CĐ Nghề Than Khoáng sản Việt Nam

Hệ ĐH để cấp bằng ĐH thứ hai

Luật kinh tế

12.5

KHOA ĐH TẠI CHỨC
                                                                                                                     Trân trọng thông báo

Chi tiết điểm thi được tải tại file đính kèm


Các file đính kèm:Các thông báo khác: