THÔNG BÁO

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
___________________
Số:...........TB/ĐHKTQD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       ____________________
Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

LỊCH THI TỐT NGHIỆP
Khóa  14 – Hệ LTCĐ lên Đại học
Khoá 03 - Hệ LTTC lên Đại học
Khóa 24, 25 – Hệ Văn bằng 2

 

Kính gửi:         Trường/Trung tâm………………………………………….


Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 đợt học từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 của Khoa Đại học Tại chức, Trường quyết định tổ chức thi Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Khóa 14 hệ LTCĐ, Khóa 24, khóa 25  hệ Văn bằng 2, Khóa 03 hệ LTTC lên Đại học, học tại các đơn vị phối hợp đào tạo đã có đủ điều kiện tham gia dự thi gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Luật kinh tế ( có danh sách cụ thể kèm theo) vào ngày: 26/12/2015
n Khoa Tại chức xin thông báo lịch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

       

Môn thi Ngày hệ thống Ngày thi
Chuyên môn 1 28/11/2015 26/12/2015
Chuyên môn 2 29/11/2015 26/12/2015


            Khoa Đại học Tại chức đề nghị Trường/Trung tâm:
- Thông báo đến sinh viên để triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Nhắc nhở, đôn đốc sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để có đủ điều kiện thi tốt nghiệp bao gồm cả việc nộp đủ và đúng về thời gian các khoản học phí và lệ phí theo quy định.
- Trường/Trung tâm cử cán bộ làm việc với Khoa Đại học Tại chức để hoàn tất các thủ tục về tài chính với Trường Đại học Kinh tế quốc dân theo Hợp đồng liên kết đào tạo đã ký giữa hai bên. Nếu trước ngày 18/12/2015 đơn vị chưa hoàn tất việc thanh, quyết toán học phí, Khoa Đại học Tại chức sẽ tạm dừng triển khai thực hiện lịch thi này.
        Quý Trường/Trung tâm có ý kiến, yêu cầu gì đề nghị liên hệ với Trưởng khoa Đại học Tại chức để thống nhất.

Nơi nhận:   
- Như kính gửi
- GV chủ nhiệm
- Lưu Tổng hợp, khoa ĐHTC 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

GS.TS.Nguyễn Viết Lâm

 

 

DANH SÁCH CÁC LỚP THI TỐT NGHIỆP
ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2015

TT

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHÓA

HỆ

 

SỐ LỚP

 

 GHI CHÚ

 

1

Trường CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm

Luật KT

25

VB2

1

 

 

2

TT GDTX tỉnh Nghệ An

Kế toán

24

VB2

1

 

 

3

TT HN và GDTX Quảng Ninh

Kế toán

K03

LTTC

1

 

 

4

TT KT TH HN dạy nghề & GDTX Lào cai

Kế toán

K03

LTTC

1

 

 

5

Trường CĐ KT KT Điện Biên

Kế toán

K03

LTTC

1

 

 

6

TT HT và HT GDĐT Hội khuyến học VN

Kế toán

14

LTCĐ

1

 

 

                                                         Tổng

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: