THÔNG BÁO

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

               Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

LỊCH THI TỐT NGHIỆP
HỆ VĂN BẰNG 2  

Môn thi

Thời gian

Công việc

Hiệu lệnh

NGÀY 29/12/2012

SÁNG

07 giờ 00’

- Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi có mặt tại điểm thi để nhận nhiệm vụ.

 

 

MÔN CHUYÊN MÔN 1

07 giờ 30’

-  Đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi.

1 hồi 3 tiếng

07 giờ 40’

- Cán bộ coi 1 lên Ban chỉ đạo lấy đề thi

 

07 giờ 55’

- Mở đề thi, giao đề thi cho thí sinh

3 tiếng

08 giờ 00

- Tính giờ làm bài

 

10 giờ 30

- Thu bài, nhắc lại lịch thi môn thi tiếp theo

1 hồi

 

 

 

CHIỀU

13 giờ 00’

- Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi có mặt tại điểm thi để nhận nhiệm vụ.

 

 

 MÔN CHUYÊN MÔN 2

13 giờ 30’

-  Đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng, nhắc lại quy chế thi.

1 hồi 3 tiếng

13 giờ 40’

- Cán bộ coi thi 1 lên Ban chỉ đạo lấy đề thi

 

13 giờ 55’

- Mở đề thi, giao đề thi cho thí sinh

3 tiếng

14 giờ 00’

- Tính giờ làm bài

 

16 giờ 30’

- Thu bài

1 hồi

 

 

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: