THỜI KHOÁ BIỂU

 Sinh viên xem lịch học lại tập trung (ban ngày) nộp đơn học trước hôm học 5 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật). (file đính kèm)

Đối với những môn học không có trong lịch tập trung, sinh viên có thể xem lịch học ghép tại mục Kế hoach học tập trong web: khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn (hoặc vào web: neu.edu.vn chọn website liên kết: Khoa Đại học Tại chức).
Cuối tháng 12 năm 2013 sẽ có kế hoạch học tập mới của năm 2014.
Trân trọng.

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: