THỜI KHOÁ BIỂU

buy low dose naltrexone

buy naltrexone website

 2 môn học lại: Lý thuyết xác suất và Kinh tế lượng thi tại giảng đường D1_Trường Đại học KTQD. Cụ thể:

- Môn Lý thuyết xác suất thi từ phòng D201 đến D205.
- Môn Kinh tế lượng thi tại 2 phòng: D201 & D202.

Sinh viên xem danh sách tên và phòng thi chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: