THỜI KHOÁ BIỂU

 Môn Phân tích hoạt động kinh doanh theo lịch học lại tập trung vào ngày 30, 31/05 và 01/06/2013 tại D102 sẽ tạm hoãn.

Lịch học mới của môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH sẽ học vào ngày 17, 18, 19/06/2013 tại D102 (Sáng: Từ 8h; Chiều: ưừ 13h30)

Trân trọng thông báo.

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: