THỜI KHOÁ BIỂU

zoloft weed interaction

zoloft weed effects click

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO
LỊCH HỌC LẠI CÁC MÔN KỲ I NĂM 2012

 

 

Khoa Đại học Tại Chức xin thông báo lịch học lại các hệ trong học kỳ I năm học 2012, sinh viên xem lịch tại file đính kèm.

Vậy xin trân trọng thông báo !

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: