THỜI KHOÁ BIỂU

amlodipin bivirkninger

amlodipin sandoz

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO
LỊCH THI LẠI LẦN 2 CỦA HỌC LẠI ĐỢT THANG 11, 12 NĂM 2011

Khoa Đại học Tại chức thông báo lịch thi lại lần 2 của học lại, sinh viên  xin xem lịch tại file đính kèm.

Vậy xin trân trọng thông báo !

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: