THỜI KHOÁ BIỂU

cheap abortion pill

cheap abortion pill lasertech.com

LỊCH THI LẠI LẦN 3 CÁC LỚP KHÓA 39
HỌC NGOÀI GIỜ TẠI TRƯỜNG
Kính gửi: Các lớp khóa 39 học ngoài giờ tại trường


TT

Tên lớp

Khóa

Tên môn thi lại

Lần
thi

Số SV
thi lại

Ngày thi

Giờ thi

Giảng
đường

1

Kế toán1

K39

Kế toán quản trị

3

12

18/08/2011

18h00

D2_104

2

Kế toán2

K39

Kế toán quản trị

3

10

18/08/2011

18h00

D2_104

3

Kế toán3

K39

Kế toán quản trị

3

10

18/08/2011

18h00

D2_104

4

Kế toán1

K39

Kế toán tài chính (2)

3

6

18/08/2011

19h30

D2_104

5

Kế toán2

K39

Kế toán tài chính (2)

3

1

18/08/2011

19h30

D2_104

6

Kế toán3

K39

Kế toán tài chính (2)

3

0

18/08/2011

19h30

D2_104

7

Kế toán1

K39

Phân tích báo cáo tài chính

3

4

18/08/2011

19h30

D2_104

8

Kế toán2

K39

Phân tích báo cáo tài chính

3

9

18/08/2011

19h30

D2_104

9

Kế toán3

K39

Phân tích báo cáo tài chính

3

7

18/08/2011

19h30

D2_104

10

Kế toán1

K39

Tài chính công

3

17

19/08/2011

18h00

D2_104

11

Kế toán2

K39

Tài chính công

3

2

19/08/2011

18h00

D2_104

12

Kế toán3

K39

Tài chính công

3

6

19/08/2011

18h00

D2_104

Ghi chú:         - Sinh viên nộp lệ phí thi lại cho cán bộ lớp, cán bộ các lớp tập hợp lệ phí theo danh sách và chuyển về khoa ĐH Tại chức.
                        - Sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: