THỜI KHOÁ BIỂU

Untitled Document

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

LCH THI LI LN 2
(
ĐỢT HC LI THÁNG 04 - 06/2011)

Khoa Đại học Tại chức

STT

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

Giảng đường thi

1

Địa lý kinh tế

06/08/2011

17h00

E7

2

Kinh tế và quản lý môi trường

3

Dân số

4

Lý thuyết Marketing

5

Tài chính doanh nghiệp

6

Xã hội học

07/08/2011

17h00

E7

7

Phân tích hoạt động kinh doanh

8

Kinh tế chính trị

9

Triết học

10

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

11

Kinh tế vi mô

12

Kinh tế vĩ mô

13

Kế toán tài chính doanh nghiệp

14

Lịch sử KTQD

15

Lịch sử Đảng

16

Toán cao cấp 1

07/08/2011

14h00

E7

17

Toán cao cấp 2

15h15

E7

Ghi chú:
Sinh viên np l phí ti phòng 6 - Nhà 5 - Khoa ĐH Ti chc chm nht là 3 ngày trước hôm thi
Sinh viên xem danh sách thi trên Website: www.khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn

Hà Ni, ngày 27 tháng 06 năm 2011
Khoa ĐH Tại chức thông báo

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: