THỜI KHOÁ BIỂU

nifedipine

nifedipine jstawski.com acheter nifedipine 10

vibramycin

vibramycin onderdewatertoren.nl

abortion pill

planned parenthood abortion pill galcho.com

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD

LỊCH HỌC LẠI HỆ TẠI CHỨC

KHOA ĐH TẠI CHỨC

 (Học ban ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần)

                                        


STT

Môn học lại

Ngày học

GĐ học

Ngày thi

Giò thi

GĐ thi

Ghi chú

1

Lịch sử kinh tế

02, 03, 04, 05/06/2011

E7

05/06/2011

17H00

E7

Hoãn học

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

06, 07, 08/06/2011

E7

08/06/2011

17H00

E7

 

3

Lịch sử Đảng

09, 10, 11/06/2011

E7

11/06/2011

17H00

E7

 

4

Toán cao cấp 1

13, 14/06/2011

E7

18/06/2011

17H00

E7

 

5

Toán cao cấp 2

15, 16, 17/06/2011

E7

18/06/2011

18H00

E7

 

6

Mô hình toán

20, 21, 22/06/2011

E7

22/06/2011

17H00

E7

 

7

Thẩm định DA tài chính

23, 24, 25/06/2011

E7

25/06/2011

17H00

E7

 

8

Kinh tế chính trị 1

20, 21, 22/06/2011

E6

22/06/2011

17H00

E6

 

9

Kinh tế chính trị 2

23, 24, 25/06/2011

E6

25/06/2011

17H00

E6

 

 

Ghi chú:

Giảng đường và danh sách học lại sinh viên đến xem tại bảng thông báo của Khoa trước hôm học

 

Giờ học:

Sáng: Từ 8 giờ 00' đến 11 giờ 00'
Chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00

 

GĐ học và thi: E7 - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

* Sinh viên đăng ký học lại với GVCN lớp chậm nhất là 10 ngày trơớc khi học và xem danh sách

 

học lại tại bảng Thông báo của K.Tại chức

 

* Sinh viên học lại mang theo thẻ sinh viên và đi học đầy đủ mới được dự thi.

 

* Bộ môn có môn học lại trên lịch phân công giáo viên giảng dạy, danh sách học lại Khoa Tại chức

 

gửi cho Bộ môn trước ngày học lại. Nếu có thay đổi đề nghị Bộ môn báo lại sớm cho A.Thanh để

 

điều chỉnh.

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐH TẠI CHỨC
Đã ký

PGS. TS Nguyễn Viết Lâm

 

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: