XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

zyprexa

zyprexa click here

lexapro weed effects

lexapro weed effects redirect

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Khoa Đại học Tại chức
***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

ĐƠN XIN CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH

 

          Kính gửi

:

Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân

          Đồng kính gửi

:

...........................................................................................

 

 

...........................................................................................

 

Tên tôi là:.............................................................SBD...................... Mã SV:..................................................

Sinh ngày:............/........./............Nơi sinh (tỉnh, TP):.......................................................................................

Địa điểm thi:...................................................................ngày thi........./.........../..............................................

Địa chỉ liên hệ :………………………………………...Điện thoại:.......................................................................

Là sinh viên khóa:..............lớp................................chuyên ngành: .................................................................

Phương thức học:........................Địa điểm học: ..............................................................................................

Làm đơn này xin chuyển sang chuyên ngành: .................................................................................................

Nay tôi xin học tiếp với khóa:................ chuyên ngành: .................................................................................

Khóa .............................. lớp ...........................................phương thức học:……...........................................

Địa điểm học: ...................................................................................................................................................

Vì lý do sau đây: ..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nếu được Nhà trường chấp nhận tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

Ngày........tháng.......năm........

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG
(KHOA TẠI CHỨC)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP ĐÀO TẠO

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH SỐ KỲ HỌC PHÍ (PHÒNG TC – KT)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Các file đính kèm:Các quy chế khác: