XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

buy generic naltrexone online

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy sertraline uk

buy sertraline online blog.vsauta.com sertraline purchase

zyprexa

zyprexa click here

lexapro weed effects

lexapro weed effects redirect

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Khoa Đại học Tại chức
***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

ĐƠN XIN CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH

 

          Kính gửi

:

Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân

          Đồng kính gửi

:

...........................................................................................

 

 

...........................................................................................

 

Tên tôi là:.............................................................SBD...................... Mã SV:..................................................

Sinh ngày:............/........./............Nơi sinh (tỉnh, TP):.......................................................................................

Địa điểm thi:...................................................................ngày thi........./.........../..............................................

Địa chỉ liên hệ :………………………………………...Điện thoại:.......................................................................

Là sinh viên khóa:..............lớp................................chuyên ngành: .................................................................

Phương thức học:........................Địa điểm học: ..............................................................................................

Làm đơn này xin chuyển sang chuyên ngành: .................................................................................................

Nay tôi xin học tiếp với khóa:................ chuyên ngành: .................................................................................

Khóa .............................. lớp ...........................................phương thức học:……...........................................

Địa điểm học: ...................................................................................................................................................

Vì lý do sau đây: ..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nếu được Nhà trường chấp nhận tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

Ngày........tháng.......năm........

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG
(KHOA TẠI CHỨC)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP ĐÀO TẠO

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH SỐ KỲ HỌC PHÍ (PHÒNG TC – KT)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Các file đính kèm:Các quy chế khác: