XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

altace

altace online

prozac to buy

buy prozac online

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Khoa Đại học Tại chức
***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

 

          Kính gửi

:

Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân

          Đồng kính gửi

:

...........................................................................................

 

 

...........................................................................................

 

Tên tôi là:.........................................................................SBD............................ Mã SV:.................................

Sinh ngày:............/........./.....................Nơi sinh (tỉnh, TP):..............................................................................

Địa điểm thi:...................................................................ngày thi........./.........../................................................

Địa chỉ liên hệ :………………………………………..Điện thoại:........................................................................

Là sinh viên khóa:..............lớp................................chuyên ngành: ...............................................................

Phương thức học:.....................................Địa điểm học: ...............................................................................

Làm đơn xin tiếp tục học vì lý do: ..................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nay tôi xin học tiếp với khóa:................ chuyên ngành: .................................................................................

Phương thức học:........................Địa điểm học ..............................................................................................

Nếu được Nhà trường chấp nhận tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

Ngày........tháng.......năm........

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG
(KHOA TẠI CHỨC)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Các file đính kèm:Các quy chế khác: