XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

lexapro weed effects

lexapro and weed safe lapaj.pl lexapro and weed interaction

altace

altace online

prozac to buy

buy prozac online

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Khoa Đại học Tại chức
***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

 

          Kính gửi

:

Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân

          Đồng kính gửi

:

...........................................................................................

 

 

...........................................................................................

 

Tên tôi là:.........................................................................SBD............................ Mã SV:.................................

Sinh ngày:............/........./.....................Nơi sinh (tỉnh, TP):..............................................................................

Địa điểm thi:...................................................................ngày thi........./.........../................................................

Địa chỉ liên hệ :………………………………………..Điện thoại:........................................................................

Là sinh viên khóa:..............lớp................................chuyên ngành: ...............................................................

Phương thức học:.....................................Địa điểm học: ...............................................................................

Làm đơn xin tiếp tục học vì lý do: ..................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Nay tôi xin học tiếp với khóa:................ chuyên ngành: .................................................................................

Phương thức học:........................Địa điểm học ..............................................................................................

Nếu được Nhà trường chấp nhận tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

Ngày........tháng.......năm........

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG
(KHOA TẠI CHỨC)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Các file đính kèm:Các quy chế khác: