XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

abortion pill where to buy

ru 486 abortion pill buy online read here where can i buy the abortion pill

estrace

estrace link

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Khoa Đại học Tại chức
***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

ĐƠN XIN HOÃN HỌC

 

    Kính gửi

:

Ban Giám Hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân

    Đồng kính gửi

:

...........................................................................................

 

 

...........................................................................................

 

Tên tôi là:.........................................................................SBD...................... Mã SV:..................................

Sinh ngày:............/........./.........................Nơi sinh (tỉnh, TP):......................................................................

Địa điểm thi:.........................................................................ngày thi........./.........../.....................................

Địa chỉ liên hệ :………………………………………........Điện thoại:.............................................................

Là sinh viên khóa:.......................lớp..................................chuyên ngành: ................................................

Phương thức học:........................Địa điểm học: ........................................................................................

Làm đơn này xin hoãn học từ ngày:........../........../...........đến ngày:........./.........../.....................................

vì lý do:........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Nếu quá thời hạn theo quy  chế cho phép tôi không làm đơn xin học lại để nghị Nhà trường xóa tên khỏi danh sách sinh viên của khóa học.

Ngày........tháng......năm........

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG
(KHOA TẠI CHỨC)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP ĐÀO TẠO

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH SỐ KỲ HỌC PHÍ (PHÒNG TC – KT)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Các file đính kèm:Các quy chế khác: