XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌC

    Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân
                      ..............................................................................................
                     ………...................................................................................

Tên tôi là:........................................................SBD.............................. Mã SV………………....…...…..

Sinh ngày:............/........./............Nơi sinh (tỉnh, TP):…………………….……………………..……..........

Địa chỉ liên hệ :……………………………………………………………….…………………….................…

Điện thoại:……………………………………………………………………………..……………...............….

Là sinh viên khoá:......................chuyên ngành:………………………………..……………………...........

………………………………….Phương thức học:.................................................................................

địa điểm học:………………………………………………………………………………………................….

làm đơn này xin được chuyển sang địa điểm học:     …………………...…………………………............

…………………  khoá.................chuyên ngành:...................................................................................

phương thức học:  ..............................................................................................................................

……………………………………………………………….……………………….………………............……

với lý do sau đây:

…………………………….……………………………………….…………………………………............…...

…………………………………………………………….……………..………………………………..............

…………………………………………………………….…………………….………………………...............

        Tôi xin hứa chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

 

Ngày……/……./20…..
Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ
CỦA KHOA ĐH TẠI CHỨC

Ngày……/……./20…..
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ PHĐT CHUYỂN ĐI

Ngày……/……./20…..
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ  PHĐT CHUYỂN ĐẾN

Ngày……/……./20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Các file đính kèm:Các quy chế khác: