XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

lexapro and weed trip

lexapro and weed high

lipitor

lipitor qualineer.se

how long does the first abortion pill take to work

how long does the medical abortion pill take to work knagis.miga.lv

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌC

    Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân
                      ..............................................................................................
                     ………...................................................................................

Tên tôi là:........................................................SBD.............................. Mã SV………………....…...…..

Sinh ngày:............/........./............Nơi sinh (tỉnh, TP):…………………….……………………..……..........

Địa chỉ liên hệ :……………………………………………………………….…………………….................…

Điện thoại:……………………………………………………………………………..……………...............….

Là sinh viên khoá:......................chuyên ngành:………………………………..……………………...........

………………………………….Phương thức học:.................................................................................

địa điểm học:………………………………………………………………………………………................….

làm đơn này xin được chuyển sang địa điểm học:     …………………...…………………………............

…………………  khoá.................chuyên ngành:...................................................................................

phương thức học:  ..............................................................................................................................

……………………………………………………………….……………………….………………............……

với lý do sau đây:

…………………………….……………………………………….…………………………………............…...

…………………………………………………………….……………..………………………………..............

…………………………………………………………….…………………….………………………...............

        Tôi xin hứa chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

 

Ngày……/……./20…..
Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ
CỦA KHOA ĐH TẠI CHỨC

Ngày……/……./20…..
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ PHĐT CHUYỂN ĐI

Ngày……/……./20…..
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ  PHĐT CHUYỂN ĐẾN

Ngày……/……./20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Các file đính kèm:Các quy chế khác: