XEM THÔNG TIN VĂN BẢN

abortion pill usa legal

abortion pill online usa

benadryl

benadryl truzannelousberg.nl

zoloft and weed smoking

zoloft and weed

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 Số:.............../GTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYểN TRƯỜNG

Kính gửi:

 Ông Hiệu trưởng Trường Đại học.....................................................

 

Ông Hiệu trưởng Trường Đại học.....................................................

Tôi là.............................................................................Sinh ngày..................................................
Tại..................................................................................Quê quán.................................................
Hiện đang công tác tại ...................................................................................................................
Là sinh viên ngành................................................................Khoá.................Mã SV:...................
Hệ dài hạn......................................................của trường Đại học..................................................
địa điểm học tại..............................................................................................................................
làm đơn này kinh chuyển đến hai ông xin được chuyển sang học tại trường đại học....................
.........................................................................Khoá......................................................................
Chuyên ngành..................................................................................Hệ Dài hạn ...........................
Với lý do sau đây:...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
          Được chấp nhận tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và các quy điịnh của  Nhà trường.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

Đề nghị Quý trường giải quyết cho Anh  (Chị)

được chuyển sang học ngành...........................

............................của trường đại học...................

.................................................................................

Ngày ......tháng.........năm 200....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà nội, Ngày ........tháng...........năm  200....
NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC:…………………………………………………………………


Sinh viên.......................................................................đã dự thi vào đại học Vừa làm vừa học khóa……

Kỳ thi ngày..............tháng.............năm 200............. của trường, mang số báo danh..................................

và đã trúng tuyển với kết quả...............điểm (trong đó Môn: Toán...........điểm, Vật lý.............điểm, Hóa

hóa...............điểm, UTCS……….điểm, UTKV………điểm)/ điểm chuẩn..................

Sinh viên.......................................................đã làm thủ tục nhập học, đang theo học ngành…………….

……………………………….khoá.................... kết quả học như sau:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Trường đồng ý cho sinh viên...................................được chuyển trường, nếu được đại học:
..............................................................tiếp nhận trước ngày......... tháng..........năm 200.....

 

 

……………..Ngày....... tháng.........năm 200.....
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC:…………………………………………………………………
Trường đồng ý tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của Anh (Chị)………………………………………….
đang học hệ đại học dài hạn tại chức của trường đại học...............................................vào học chuyên ngành..................................................................khoá .............hệ đại học Vừa làm vừa học của trường, nếu được trường cũ chuyển toàn bộ hồ sơ tuyển sinh, quyết định cho chuyển trường, phiếu điểm học tập của sinh viên trước ngày............tháng............năm 20........ quá hạn trên, trường sẽ không tiếp nhận.

 

 

……………..Ngày....... tháng.........năm 200.....
HIỆU TRƯỞNG

 


Các file đính kèm:Các quy chế khác: