LỊCH TUẦN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

LỊCH CÔNG TỨC TUẦN 21 – Năm 2011
TỪ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2011

I. Lịch trực của Ban chủ nhiệm khoa

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

23.05

Nguyễn Xuân Quang

Nguyễn Xuân Quang

3

24.05

Nguyễn Viết Lâm

Phạm Văn Hữu

4

25.05

Nguyễn Viết Lâm

Phạm Văn Hữu

5

26.05

Nguyễn Xuân Quang

Phạm Văn Hữu

6

27.05

Nguyễn Xuân Quang

Phạm Văn Hữu

7

28.05

 

 

CN

29.05

 

 

II. Những công việc chung:

Thứ

Ngày

Thời gian

Công việc

Cán bộ tham gia

2

23.05

08h00

Hội sinh viên báo cao ĐU, BGH, ĐTN về nhân sự BCH Hội sinh viên nửa cuối nhiệm kỳ2009-2012

A. Lâm

14h00

Họp tổ công tác soạn thảo Đề án thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường

3

24.05

14h00

Đoàn Thanh niên báo cáo và xin ý kiến ĐU, BGH về chương trình giao lưu văn hoá với Australia

A. Lâm

4

25.05

14h00

Họp Khoa

Các CB Khoa

6

27.05

08h30

Họp góp ý Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thư viện Trường và duyệt danh mục bổ sung cho Thư viện

A. Lâm

14h00

Họp giao ban tuần

14h00

Trung tâm CNTT giới thiệu trang Web

Các CB Khoa

     III. Lịch của Các Cán bộ trong Khoa:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

23/5

24/5

25/5

26/5

27/5

28/5

29/5

1

Nguyễn Viết Lâm

Trưởng khoa

8 giờ, 14 giờ  dự cuộc họp của Trường. Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

14 giờ  dự cuộc họp của Trường. Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

 Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

8 giờ, 14 giờ  dự cuộc họp của Trường. Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

 

 

2

Phạm Văn Hữu

P. Trưởng khoa

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

 

 

3

Nguyễn Xuân Quang

P. Trưởng khoa

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

 

 

4

Vũ Đăng Luých

CVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

 

 

5

Tạ Ích Khiêm

CVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

 

 

6

Vũ Thanh Vân

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

 

 

7

Nguyễn Thị Phương Dung

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

 

 

8

Trần Thị Hương

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

 

 

9

Trần Thị Oanh

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

 

 

10

Nguyễn Văn Hoàng

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

 

 

11

Nguyễn Chí Dũng

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

 

 

12

Nguyễn Anh Duy

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

 

 

13

Đào Chí Thanh

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

 

 

14

Mai Hà Minh

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

 

 

15

Trần Thị Nhung

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

 Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

 

 

16

Nguyễn Thế Hệ

GVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

 

 

17

Trần Quang Quý

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

 

 

18

Phạm Thị Tám

CVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: