LỊCH TUẦN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 – Năm 2011
TỪ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2011

I. Những công việc chung:

Thứ

Ngày

Thời gian

Công việc

Cán bộ tham gia

2

16.05

08h00

Họp tiểu ban  thông tin tuyên truyền CHTT kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường

A. Lâm

3

17.05

08h00

Họp triển khai công tác giảng dạy và thi

A. Hữu

5

19.05

15h30

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế học tập

A. Lâm, A.Hữu, C. Nhung

     II. Lịch của Các Cán bộ trong Khoa:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 16/5

 17/5

 18/5

 19/5

 20/5

 21/5

 22/5

1

Nguyễn Viết Lâm

Trưởng khoa

8 giờ dự cuộc họp của Trường. Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

15 giờ 30 dự cuộc họp của Trường
 Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 1 – N5

 

 

2

Phạm Văn Hữu

P. Trưởng khoa

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

8 giờ dự cuộc họp của Trường Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

15 giờ 30 dự cuộc họp của Trường
 Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

 

 

3

Nguyễn Xuân Quang

P. Trưởng khoa

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

 

 

4

Vũ Đăng Luých

CVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

9 giờ Làm việc với TT GDTX Quảng Ninh
Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 2  - N5

 

 

5

Tạ Ích Khiêm

CVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

 

 

6

Vũ Thanh Vân

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 3  - N5

 

 

7

Nguyễn Thị Phương Dung

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

 

 

8

Trần Thị Hương

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

 

 

9

Trần Thị Oanh

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 4  - N5

 

 

10

Nguyễn Văn Hoàng

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

 

 

11

Nguyễn Chí Dũng

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

 

 

11

Nguyễn Anh Duy

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 5  - N5

 

 

12

Đào Chí Thanh

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Tổ chức thi bù thi lại tại TT GDTX Hải Phòng

Tổ chức thi bù thi lại tại TT GDTX Hải Phòng

 

 

13

Mai Hà Minh

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

 

 

14

Trần Thị Nhung

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

15 giờ 30 họp Trường
 Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 6  - N5

 

 

15

Nguyễn Thế Hệ

GVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

 

 

16

Trần Quang Quý

CV

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

 

 

17

Phạm Thị Tám

CVC

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

Làm việc chuyên môn tại phòng 7  - N5

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: