LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN


ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ DHTC KHÓA 42

 

Địa điểm:                   Trường Trung cấp Nghề số 5 - Đà Nẵng
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Kế toán:                                 1 lớp  ( 61 Sinh viên)
 


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Tài chính doanh nghiệp

40

13/03/2012

17/03/2012

21/05/2012

25/05/2012

2

Phân tích hoạt động KD

36

18/03/2012

22/03/2012

21/05/2012

25/05/2012

3

Kế toán công ty

40

23/03/2012

27/03/2012

21/05/2012

25/05/2012

4

Kế toán công

40

04/04/2012

08/04/2012

21/05/2012

25/05/2012

5

Kế toán quản trị

68

09/04/2012

16/04/2012

21/05/2012

25/05/2012

6

Kiểm toán tài chính

54

17/04/2012

23/04/2012

21/05/2012

25/05/2012

     7


1

Tổ chức hạch toán kế toán

40

09/08/2012

13/08/2012

22/10/2012

25/10/2012

2

Tài chính công

54

14/08/2012

20/08/2012

22/10/2012

25/10/2012

3

Kiểm toán nghiệp vụ

40

21/08/2012

25/08/2012

22/10/2012

25/10/2012

4

Phân tích báo cáo tài chính

40

26/08/2012

30/08/2012

22/10/2012

25/10/2012

8

                                  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 26/10/2012
                                   Thời gian thực tập tốt nghiệp: 27/10-20/03/2013
                                    Dự kiến thi tốt nghiêp: 06/2013  

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.


Hà Nội, ngày 22 tháng 11  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: