LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ DHTC KHÓA 42

 

Địa điểm:                   Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Bắc Quang - Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:         Ngân hàng :                            1 lớp  ( 122 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Lý thuyết tài chính tiền tệ (1)

40

09/03/2012

13/03/2012

05/06/2012

07/06/2012

2

Lý thuyết tài chính tiền tệ (2)

40

15/03/2012

19/03/2012

05/06/2012

07/06/2012

3

Tài chính doanh nghiệp (1)

40

21/03/2012

25/03/2012

09/06/2012

11/06/2012

4

Kế toán tài chính DN

40

04/04/2012

08/04/2012

09/06/2012

11/06/2012

5

Kinh tế & QL công nghiệp

36

10/04/2012

14/04/2012

13/06/2012

15/06/2012

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

16/04/2012

20/04/2012

13/06/2012

15/06/2012

6

1

Toán tài chính

40

18/09/2012

22/09/2012

04/12/2012

06/12/2012

2

Nghiệp vụ ngân hàng TM (1)

40

24/09/2012

27/09/2012

04/12/2012

06/12/2012

3

Tài chính quốc tế

40

29/09/2012

02/10/2012

08/12/2012

10/12/2012

4

Thị trường chứng khoán

40

04/10/2012

07/10/2012

08/12/2012

10/12/2012

7

-Xe đón giáo viên: 13H00 chiều ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức ( Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ DHTC KHÓA 42

 

Địa điểm:                   Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Bắc Quang - Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:         Luật :                          1 lớp  ( 95 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Luật tố tụng hình sự (1)

27

09/03/2012

13/03/2012

05/06/2012

07/06/2012

2

Luật tố tụng hình sự (2)

27

09/03/2012

13/03/2012

05/06/2012

07/06/2012

3

Luật thương mại (1)

27

15/03/2012

19/03/2012

13/04/2012

14/04/2012

4

Luật thương mại (2)

27

15/03/2012

19/03/2012

13/04/2012

14/04/2012

5

Tư pháp quốc tế (1)

27

21/03/2012

25/03/2012

19/04/2012

20/04/2012

6

Tư pháp quốc tế (2)

27

21/03/2012

25/03/2012

19/04/2012

20/04/2012

7

Luật tài chính (1)

27

04/04/2012

08/04/2012

05/06/2012

07/06/2012

8

Luật tài chính (2)

27

04/04/2012

08/04/2012

05/06/2012

07/06/2012

9

Luật thương mại (3)

27

10/04/2012

12/04/2012

09/06/2012

11/06/2012

10

Tư pháp quốc tế (3)

27

16/04/2012

18/04/2012

09/06/2012

11/06/2012

6

1

Công pháp quốc tế (1)

27

18/09/2012

22/09/2012

04/12/2012

06/12/2012

2

Công pháp quốc tế (2)

27

18/09/2012

22/09/2012

04/12/2012

06/12/2012

3

Luật học so sánh

27

24/09/2012

27/09/2012

04/12/2012

06/12/2012

4

Luật đất đai

27

29/09/2012

02/10/2012

08/12/2012

10/12/2012

5

Luật ngân hàng

27

04/10/2012

07/10/2012

08/12/2012

10/12/2012

7

-Xe đón giáo viên: 13H00 chiều ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức ( Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.


Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: