LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ DHTC KHÓA 41

 

Địa điểm:                   Trường Cao đẳng KT - KT Kon Tum
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Kế toán:                                 1 lớp  ( 23 Sinh viên)
 


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Kế toán công ty

40

19/03/2012

23/03/2012

27/05/2012

31/05/2012

2

Kiểm toán nghiệp vụ

40

24/03/2012

28/03/2012

27/05/2012

31/05/2012

3

Kế toán quản trị

68

04/04/2012

11/04/2012

27/05/2012

31/05/2012

4

Tài chính công

54

12/04/2012

18/04/2012

27/05/2012

31/05/2012

                                                          7


1

Phân tích báo cáo tài chính

40

15/08/2012

19/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

2

Tổ chức hạch toán kế toán

40

20/08/2012

21/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

3

Kế toán công

40

25/08/2012

29/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

8

                                  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 31/10/2012
                                   Thời gian thực tập tốt nghiệp: 01/11-25/03/2013
                                    Dự kiến thi tốt nghiêp: 06/2013  

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ DHTC KHÓA 41

 

Địa điểm:                   Trường Cao đẳng KT - KT Kon Tum
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Kế toán:                                 1 lớp  ( 23 Sinh viên)
 


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Luật tài chính (1)

27

19/03/2012

23/03/2012

27/05/2012

31/05/2012

2

Luật tài chính (2)

27

19/03/2012

23/03/2012

27/05/2012

31/05/2012

3

Tư pháp quốc tế (1)

27

24/03/2012

28/03/2012

27/05/2012

31/05/2012

4

Tư pháp quốc tế (2)

27

24/03/2012

28/03/2012

27/05/2012

31/05/2012

5

Luật đất đai

27

04/04/2012

06/04/2012

27/05/2012

31/05/2012

6

Luật hành chính VN

40

07/04/2012

11/04/2012

27/05/2012

31/05/2012

7

Luật môi trường

27

12/04/2012

14/04/2012

27/05/2012

31/05/2012

8

Luật ngân hàng

27

15/04/2012

17/04/2012

27/05/2012

31/05/2012

                                                         7


1

Tư pháp quốc tế (3)

27

15/08/2012

17/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

2

Công pháp quốc tế (1)

27

18/08/2012

23/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

3

Công pháp quốc tế (2)

27

18/08/2012

23/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

4

Luật thương mại (3)

27

24/08/2012

29/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

5

Luật thương mại (4)

40

24/08/2012

29/08/2012

27/10/2012

30/10/2012

6

Chuyên đề

27

05/09/2012

07/09/2012

27/10/2012

30/10/2012

7

Công pháp quốc tế (3)

27

08/09/2012

10/09/2012

27/10/2012

30/10/2012

8

                                  Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: 31/10/2012
                                   Thời gian thực tập tốt nghiệp: 01/11-25/03/2013
                                    Dự kiến thi tốt nghiêp: 06/2013  

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.


Hà Nội, ngày 22 tháng 11  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: