LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 8

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyên ngành:           Kế toán :                               1 lớp  ( 83 Sinh viên)
 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Quản trị học

27

10/02/2012

12/02/2012

09/03/2012

10/03/2012

2

Kế toán công ty

27

17/02/2012

19/02/2012

11/03/2012

11/03/2012

3

Kiểm toán nghiệp vụ

36

24/02/2012

04/03/2012

06/04/2012

07/04/2012

4

Kế toán công

27

16/03/2012

18/03/2012

08/04/2012

08/04/2012

5

Kiểm toán tài chính

40

23/03/2012

01/04/2012

05/05/2012

06/05/2012

6

Kế toán máy

27

13/04/2012

15/04/2012

12/05/2012

13/05/2012

7

Tổ chức hạch toán kế toán

36

20/04/2012

29/04/2012

18/05/2012

19/05/2012

                                                                                                            4                            

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu  xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22  tháng 12  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 8

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyên ngành:           Ngân hàng :                          1 lớp  ( 78 Sinh viên)
 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Toán tài chính

36

10/02/2012

19/02/2012

17/03/2012

18/03/2012

2

Nghiệp vụ ngân hàng TM(1)

36

24/02/2012

04/03/2012

24/03/2012

25/03/2012

3

Thanh toán quốc tế

27

09/03/2012

11/03/2012

27/04/2012

28/04/2012

4

Nghiệp vụ ngân hàng TM(2)

36

06/04/2012

15/04/2012

29/04/2012

29/04/2012

5

Marketing ngân hàng

27

20/04/2012

22/04/2012

18/05/2012

19/05/2012

6

Nghiệp vụ ngân hàng phát triển

27

04/05/2012

06/05/2012

20/05/2012

20/05/2012

7

Chuyên đề tự chọn

27

11/05/2012

13/05/2012

25/05/2012

26/05/2012

                                                                                                            4                           

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu  xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22  tháng 12  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 9

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyên ngành:           Kế toán  :                              1 lớp  ( 110 Sinh viên)
 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Kinh tế vĩ mô (1)

40

10/02/2012

13/02/2012

10/03/2012

11/03/2012

2

Kế toán tài chính (1)

54

17/02/2012

27/02/2012

17/03/2012

18/03/2012

3

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

27

02/03/2012

04/03/2012

14/04/2012

15/04/2012

4

Kế toán công ty

27

23/03/2012

26/03/2012

21/04/2012

22/04/2012

5

Lý thuyết kiểm toán

36

06/04/2012

09/04/2012

25/05/2012

26/05/2012

6

Kế toán tài chính (2)

54

27/04/2012

07/05/2012

27/05/2012

28/05/2012

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            3                            

1

Thẩm định dự án đầu tư

27

11/05/2012

20/05/2012

16/06/2012

17/06/2012

2

Kế toán quốc tế

36

01/06/2012

04/06/2012

23/06/2012

24/06/2012

3

Kiểm toán nghiệp vụ

36

08/06/2012

11/06/2012

30/06/2012

01/07/2012

4

Phân tích hoạt động KD

27

10/08/2012

13/08/2012

22/09/2012

23/09/2012

5

Tài chính doanh nghiệp

27

24/08/2012

27/08/2012

29/09/2012

30/09/2012

6

Quản trị học

27

07/09/2012

10/09/2012

03/11/2012

04/11/2012

7

Kế toán máy

27

05/10/2012

08/10/2012

10/11/2012

11/11/2012

8

Kế toán quản trị

36

19/10/2012

22/10/2012

08/12/2012

09/12/2012

9

Kiểm toán tài chính

40

23/11/2012

26/11/2012

15/12/2012

16/12/2012

                                                                                                               
4

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu  xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22  tháng 12  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ VĂN BẰNG 2 - Khóa 23

 

Địa điểm:                   Trung tâm GDTX tỉnh Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyên ngành:           Ngân hàng  :                         1 lớp  ( 72 Sinh viên)
 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Kinh tế vĩ mô (1)

40

10/02/2012

19/02/2012

24/03/2012

25/03/2012

2

Nguyên lý kế toán

27

24/02/2012

27/02/2012

07/04/2012

08/04/2012

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

56

02/03/2012

18/03/2012

12/05/2012

13/05/2012

4

Kinh tế bảo hiểm

36

13/04/2012

22/04/2012

19/05/2012

20/05/2012

5

Tài chính doanh nghiệp

36

27/04/2012

06/05/2012

09/06/2012

10/06/2012

6

Kinh tế phát triển

27

25/05/2012

28/05/2012

16/06/2012

17/06/2012

7

Kinh tế lượng

27

01/06/2012

04/06/2012

23/06/2012

24/06/2012

8

Tài chính quốc tế

36

10/08/2012

19/08/2012

14/09/2012

15/09/2012

                                                                                                            2                            

1

Lý thuyết kiểm toán

27

24/08/2012

27/08/2012

16/09/2012

17/09/2012

2

Quản trị doanh nghiệp

27

07/09/2012

10/09/2012

06/10/2012

07/10/2012

3

Toán tài chính

27

21/09/2012

24/09/2012

13/10/2012

14/10/2012

4

Định giá bất động sản

27

28/09/2012

01/10/2012

09/11/2012

10/11/2012

5

Thuế

27

19/10/2012

22/10/2012

11/11/2012

12/11/2012

6

Thị trường chứng khoán

36

26/10/2012

04/11/2012

01/12/2012

02/12/2012

7

Nghiệp vụ ngân hàng TM

54

16/11/2012

26/11/2012

08/12/2012

09/12/2012

                                                                                                               3

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 500.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu  xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22  tháng 12  năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: