LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2012 - 2013
HỆ DHTC KHÓA 44

 

Địa điểm:                   Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:         Kế hoạch :                              1 lớp  ( 74 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

1

Toán cao cấp (1) - Đại số

27

19/12/2011

22/12/2011

12/06/2012

14/06/2012

2

Pháp luật đại cương

27

25/12/2011

28/12/2011

12/06/2012

14/06/2012

3

Nguyên lý của CN Mác - Lênin (1)

40

05/03/2012

09/03/2012

17/06/2012

19/06/2012

4

Tin học đại cương

40

12/03/2012

16/03/2012

17/06/2012

19/06/2012

5

Toán cao cấp (2) - Giải tích

40

19/03/2012

22/03/2012

22/06/2012

24/06/2012

6

Đường lối CM của Đảng CSVN

54

25/03/2012

30/03/2012

22/06/2012

24/06/2012

1

1

Nguyên lý của CN Mác - Lênin (2)

54

11/09/2012

17/09/2012

05/11/2012

07/11/2012

2

Kinh tế vi mô (1)

40

20/09/2012

24/09/2012

05/11/2012

07/11/2012

3

Lý thuyết XS và TK toán

40

27/09/2012

01/10/2012

10/11/2012

12/11/2012

4

Kinh tế vĩ mô (1)

40

04/10/2012

08/10/2012

10/11/2012

12/11/2012

2

-Xe đón giáo viên: 07H30 sáng ngày hôm trước bắt đầu giảng tại cửa Khoa ĐH Tại chức ( Nhà 5)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: