LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 41

 

 

Địa điểm:                   Trường Cao đẳng KT - KT Kon Tum
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Luật:                          1 lớp  ( 88 Sinh viên)


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 1

Luật th­ương mại (1)

30

15/08/2011

20/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

 2

Luật th­ương mại (2)

30

15/08/2011

20/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

 3

Luật tố tụng dân sự (1)

30

21/08/2011

26/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

 4

Luật tố tụng dân sự (2)

30

21/08/2011

26/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

 5

Luật tố tụng hình sự (1)

30

27/08/2011

30/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

 6

Luật hôn nhân và gia đình

30

04/09/2011

10/09/2011

07/10/2011

09/10/2011

 7

Luật tố tụng hình sự (2)

30

04/09/2011

10/09/2011

07/10/2011

09/10/2011

 8

Luật sở hữu trí tuệ

60

11/09/2011

16/09/2011

07/10/2011

09/10/2011

                                6

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

 

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 42

 

 

Địa điểm:                   Trường Cao đẳng KT - KT Kon Tum
Phương  thức học:    Định kỳ
Chuyên ngành:          Kế toán:                                 1 lớp  ( 21 Sinh viên)
 


TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ôn và thi

 1

Tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh

30

15/08/2011

18/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

Kiểm toán tài chính

60

19/08/2011

25/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

30

26/08/2011

29/08/2011

07/10/2011

09/10/2011

Tài chính doanh nghiệp

45

05/09/2011

10/09/2011

07/10/2011

09/10/2011

Kế toán quốc tế

45

11/09/2011

16/09/2011

07/10/2011

09/10/2011

                6

 

- Giáo viên đi giảng bằng máy bay.
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: